Breadcrumbs

(๑) การปฏิบัติต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

กฟผ. ตระหนักในความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงมุ่งดําเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

(๒) การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ

กฟผ. ตระหนักในความสําคัญของกฎหมาย และนโยบายของรัฐ จึงมุ่งดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัด อันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญ

(๓) การปฏิบัติต่อสังคม

กฟผ. ตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความก้าวหน้าของสังคมไทย จึงมุ่งส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับชุมชนและสังคม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสร้างจิตสํานึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในการรับผิดชอบต่อสังคม

(๔) การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

กฟผ. ตระหนักในความสําคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในการดําเนินงาน จึงใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย สะอาด และมีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้เกิดปัญหาแก่ธรรมชาติ ชุมชน และสังคม สร้างจิตสํานึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในประเทศ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ ในฐานะเป็นหน่วยงานสําคัญของสังคม

(๕) การปฏิบัติต่อรัฐบาล ประชาชน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเดียวกัน

กฟผ. ปฏิบัติตามพันธกิจที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ได้แก่ รัฐบาล ประชาชน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเดียวกัน ด้วยความซื่อตรง และความเป็นธรรม

(๖) การปฏิบัติต่อการเมือง

กฟผ. ไม่สนับสนุน และไม่ดําเนินกิจกรรมอันเป็นการฝักใฝ่ พรรคการเมือง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอํานาจทางการเมือง แต่ กฟผ. สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยสนับสนุนให้ไปใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การไปลงคะแนนเลือกตั้ง หรือ การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นต้น

qcc-logo-bullet ข้อพึงปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

(๑) การรักษาชื่อเสียงของ กฟผ.

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสม เพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของ กฟผ. ไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการให้ร้าย หรือให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่สร้างความเสื่อมเสียแก่ กฟผ. และพึง หลีกเลี่ยงการกระทําทุกประการ ที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของ กฟผ.

(๒) การรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ.

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ หรือเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ทุ่มเท อุทิศตน ในการทํางานอย่างเต็มที่ทั้ง ในและนอกเวลา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ.

(๓) การไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่เรียกร้อง หรือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติมิตร ครอบครัว หรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม

(๔) การรักษาทรัพย์สินของ กฟผ.

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องไม่นําทรัพย์สินของ กฟผ. ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมททั้งเทคโนโลยีข้อมูลการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ และข้อมูลอื่น ๆ ของ กฟผ. ที่ไม่พึงเปิดเผย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น อันมิได้เกี่ยวกับกิจการของ กฟผ.

(๕) การไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับ กฟผ.

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องไม่ประกอบธุรกิจ หรือดําเนินการ หรือลงทุนในการประกอบการใด ๆ ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับ กฟผ. เพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น

(๖) การใช้สิทธิทางการเมือง

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการไปใช้สิทธิทางการเมือง ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนด เช่น การลงคะแนนเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ยกเว้นการไปรับหน้าที่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ไม่สามารถกระทําได้

(๗) การปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรืออามิสสินจ้าง อันส่อเจตนาไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม

(๘) การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการในหน้าที่โดยชอบ ไม่กล่าวร้ายหรือกระทําการใด ๆ อันจะนําไปสู่ความแตกแยกและความเสียหายแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ต้องใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่แสดงอาการข่มขู่ ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ร่วมงาน ส่วนผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยถ้วนหน้าอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยความรัก เอื้ออาทร ยุติธรรม และด้วยเมตตากรุณาธรรม

(๙) การปฏิบัติต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และพึงมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างจริงจัง ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และตระหนักอยู่เสมอว่าตนเป็นผู้รับใช้สังคมและประชาชน

(๑๐) การให้และรับของขวัญ

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ ทั้งทรัพย์สินและสิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ กฟผ.

(๑๑) การไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และต้องไม่ใช้ตําแหน่งเป็นผู้ประกันตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด รวมทั้งต้องดูแลบุคคลในครอบครัว ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

qcc-logo-bullet ข้อแนะนําเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ กฟผ.

จรรยาบรรณ อันเป็นจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการดําเนินงานของ กฟผ. ที่กําหนดไว้นี้อาจไม่ครอบคลุมถึงกรณีอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น